Logo
Loading

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejski Ośrodek Kultury Stary Młyn w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu www.starymlynzgierz.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem dostępności z ustawą

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób słabosłyszących i niesłyszących,

- nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy,

- elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego

- brak odpowiedniego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem

- brak oznaczeń w alfabecie i oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych oraz napisów w filmach

- wyrównywanie tekstów od lewej do prawej (brak lub utrudniona dostępność dla osób z dysleksją)

Wyłączenia

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.

Pliki wytworzone przez inne podmioty niż MOK i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały, których nie można przedstawić w sposób cyfrowy z przyczyn technicznych, wiązałoby się to z utratą autentyczność lub podmiot poniósłby za duże koszty.

Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową (kontakt@starymlynzgierz.pl ) lub listownie (Miejski Ośrodek Kultury, Stary Młyn, 95-100 Zgierz, ul. Długa 41 A; telefon: 42 716 26 18)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Karolina Miżyńska - dyrektorka MOK.

Procedura

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, sposób kontaktu,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Starym Młynie, Zgierz, ul Długa 41 A

MOK usytuowany jest w centrum miasta przy głównej ulicy. Teren wokół budynku jest poziomy, utwardzony. Do budynku głównego łatwo dostać się po chodnikach wyłożonych kostką o gładkiej nawierzchni.

Wokół znajdują się miejsca parkingowe z jednym oznaczonym na niebiesko stanowiskiem dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością. Do ośrodka prowadzi wejście główne (dwuskrzydłowe drzwi, każde skrzydło o szer. 97 cm) z podjazdem.

Dostępność wewnątrz budynku

Wewnątrz, w pobliżu wejścia znajduje się recepcja (punkt informacyjny oraz kasa) z odpowiednio przygotowanym pracownikiem oraz tablice informacyjne. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przebywać z osobistym asystentem oraz z psem asystującym.

Duży przedsionek zapewnia osobom na wózkach inwalidzkich swobodne poruszanie się.

Między kondygnacjami przemieszczanie się umożliwia winda z komunikatami głosowymi dotyczącymi otwierania i zamykania drzwi, jazdy w danym kierunku, zatrzymania na określonym piętrze. Pod przyciskami służącymi do obsługi windy znajdują się oznaczenia w alfabecie Braill’a.

W budynku znajdują się również schody, które dodatkowo zabezpieczają ewakuację oraz zapewniają bezpieczne przemieszczanie się osób z klaustrofobią.

Oświetlenie w budynku jest odpowiednie - światło rozproszone, równomierne i jasne.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się na poziomie -1, na 2 i 3 piętrze przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

Szerokie wejścia z łatwo otwieranymi drzwiami, duże przestrzenie, zainstalowane poręcze ułatwiają korzystanie z tych miejsc.

W toaletach na poziomie (-1) znajduje się stanowiska do przewijania niemowląt i dzieci. Dodatkowo w damskich toaletach na poziomie -1 oraz 2 została zainstalowana różowa skrzyneczka (w ramach akcji walki z wykluczeniem menstruacyjnym) zapewniająca bezpłatne korzystanie z środków higienicznych.

Sala wielofunkcyjna (widowiskowo-filmowa) posiada wydzielone miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich. W ramach oferty filmowej pojawia się informacja, czy wyświetlane filmy mają dubbing, lektora lub napisy. Współpracujemy z różnymi środowiskami i instytucjami w ramach budowania relacji ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. Organizujemy dla nich projekcje. Dostępna jest również tzw. „Strefa ciszy” - duży filcowy kokon, którego celem jest odseparowanie od dźwięków czy zapachów otoczenia. Jest to innowacja społeczna stworzona z myślą o osobach w spektrum autyzmu, które specyficznie odbierają bodźce sensoryczne.

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie posiadamy umowy z Polskim Związkiem Głuchoniemych.

Brak pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a (poza windą) ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejski Ośrodek Kultury w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. rozpoczął proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostosowanie strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.

Ponadto personel MOK zawsze służy pomocą w pokonaniu istniejących jeszcze barier. W przypadku potrzeby zapewnienia asystentury – prosimy o kontakt telefoniczny z placówką, nr. 42 716 26 18.