Logo
Loading

Polówki przy Starym Młynie

27.07.2023

Już w najbliższy poniedziałek (31 lipca) ruszają Polówki w Zgierzu. Pierwszy film to "Mamma Mia".


Projekcje rozpoczynamy po zmroku, ok. godz. 21:00 i będziemy się spotykać jeszcze trzykrotnie w sierpniu:

- 7  sierpnia: "W trójkącie"

- 21 sierpnia: "A oni dalej grzeszą, dobry Boże"

- 28 sierpnia: "Seks to nie grzech"


Polówki mają swój KODEKS, któremu osoby uczestniczące są zobowiązane się podporządkować. Drugi zestaw zasad polówkowiczów określa Regulamin strefy relaksu przy Starym Młynie.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY RELAKSU PRZY STARYM MŁYNIE, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektorki MOK 24/2023, z dn. 30.06.2023 r.

1. Strefa relaksu, zwana dalej Strefą znajduje się na obszarze zarządzanym przez Miejski Ośrodek Kultury Stary Młyn w Zgierzu (dalej: MOK), tel. 42 716 26 18.

2. Warunkiem korzystania z niej jest zapoznanie się  z Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

3. Teren Strefy przeznaczony jest do spędzania czasu i odpoczynku na świeżym powietrzu, służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.

4. Strefa jest ogólnodostępna i nieodpłatna.

5. Strefa przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz dzieci, znajdujących się pod ich opieką.

6. Na terenie Strefy można przebywać ze zwierzętami, które nie stwarzają zagrożenia, są pod opieką właściciela/właścicielki, są na smyczy i w kagańcu.

7. Osoba przebywająca na terenie Strefy ze zwierzęciem jest zobowiązana do sprzątania nieczystości po nim, zgodnie z paragrafem 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zgierza.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się:

• korzystania z terenu po zmroku, 

• w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek z elementów wyposażenia w Strefie, jego wykorzystywania,

• wykorzystywania elementów wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,

• niszczenia ławek, leżaków, hamaków oraz innych elementów małej architektury,

• zaśmiecania terenu,

• spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,

• palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych,

• wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

• zachowywania się w sposób agresywny, wulgarny i zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających w Strefie lub jej pobliżu,

• podejmowania działań o charakterze dyskryminującym jakiekolwiek grupy społeczne,

• prowadzenia agitacji politycznej,

• prowadzenia działań o charakterze promocyjnym, marketingowym, handlowym bez pisemnej zgody dyrekcji MOK,

• jakiegokolwiek zachowania, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt i wypoczynek innym gościom Strefy.

9. W Strefie zabronione jest używanie otwartego ognia, palenie ognisk oraz korzystanie z grilla.

10. Korzystający z terenu Strefy ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu oraz ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas użytkowania.

11. Wszelkie odpady należy składować w przeznaczonych na ten cel pojemnikach.

12. Za rzeczy pozostawione w obszarze Strefy, w tym przedmioty wartościowe odpowiada ich właściciel/użytkownik.

13. Na terenie strefy należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych spotkań/imprez przez MOK. 

14. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników, teren Strefy objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym Centrum Monitoringu Miejskiego Miasta Zgierza. Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu.

15. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń, niewłaściwe zachowania należy niezwłocznie zgłaszać do Straży Miejskiej w Zgierzu – tel. 986 lub 112.

16. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje dyrekcja MOK.


Proismy o przestrzeganie powyższych zasad i życzymy wszystkim udaneych seansów!!