Logo
Loading

Rusza konkurs małych grantów na kulturę

22.05.2023

Nareszcie rusza czwarta już edycja KONKURSU NA ZGIERSKIE INICJATYWY KULTUROTWÓRCZE 2023.

Projekt finansowany jest ze środków Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn, a jego celem jest:

- odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych na terenie Gminy Miasto Zgierz,

- animowanie społeczności lokalnej do osobistego zaangażowania się w kreowanie życia kulturalnego     swojego otoczenia,

- budowanie bezpośredniej więzi między instytucją kultury a odbiorcami/odbiorczyniami oferty, jej interesariuszami/interesariuszkami

- włączanie społeczności lokalnej w działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki Gminy Miasto Zgierz, grupy formalne i nieformalne, organizacje pozarządowe, liderzy, osoby prywatne, w wieku od 13 roku życia – zwani/zwane dalej „autorem/autorką”. Osoby niepełnoletnie mogą aplikować do projektu wyłącznie za zgodą rodzica (osoby sprawującej opiekę prawną), który/a jednocześnie będzie pełnoletnim opiekunem/opiekunką inicjatywy.

Każdy autor/autorka, zgłasza swój pomysł na projekt/przedsięwzięcie kulturalne (koncert, wystawa, pokaz, prezentacje twórczości, performance itp.), na formularzu zgłoszeniowym do konkursu, dostępnym na stronie internetowej: www.starymlynzgierz.pl oraz w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury, w Zgierzu, ul. Długa 41 A. Projekty nie mogą być w żaden sposób powiązane z działaniami politycznymi i kampaniami wyborczymi, naruszać porządku prawnego, nieść w sobie treści agresywnych, dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne.

Sfinansowane zostaną przynajmniej 3 inicjatywy, przy czym koszty realizacji jednego przedsięwzięcia kulturalnego nie może być wyższy niż 5 500 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset). Dla koordynatora/koordynatorki realizowanego projektu Organizator określa wynagrodzenie w kwocie 1 500 zł brutto. Istnieje możliwość, rezygnacji z wynagrodzenia na rzecz zwiększenia wartości inicjatywy. Taka informacja musi znaleźć się w karcie zgłoszeniowej.

Realizacja projektu musi odbywać się na terenie Gminy Miasto Zgierz.

W celu zapewnienia jak największej przejrzystości decyzji, wybór inicjatyw w ramach konkursu Zgierskich Inicjatyw Kulturotwórczych odbędzie się we wskazany niżej sposób:

- organizator Konkursu powołuje do każdej jego edycji Kapitułę Konkursową, która będzie uczestniczyć w ocenianiu inicjatyw/projektów, złożoną z 7 osób, powołanych do udziału w niej zarządzeniem dyrektorki MOK,- 
- w skład kapituły wchodzą: dyrektorka MOK, dwie osoby – przedstawiciele/przedstawicielki Organizatora konkursu oraz dwie osoby przedstawiciela/ przedstawicielki Rady Organizacji Pozarządowych w Zgierzu, którzy nie są autorami/autorkami inicjatyw, dwie osoby – przedstawiciele/przedstawicielki mieszkańców/mieszkanek Gminy Miasto Zgierz, ze szczególnym wskazaniem na osoby, które we wcześniejszych konkursach inicjatyw lokalnych realizowały swoje inicjatywy i nie wezmą udziału w bieżącej.

Tegoroczne inicjatywy będą już czwartymi w historii MOKu, choć pierwsze trzy były koordynowane przez filię – CKD. Przygoda z tzw. małymi grantami na kulturę rozpoczęła się w 2019 roku od programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, a dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. To wówczas w Zgierzu została napisana książka „Dalsze przygody jeża spod miasta Zgierza”, czy powstał bardzo charakterystyczny dla miasta mural z hasłem „Uwjeż w siebie, tuptaj dalej”. Później przyszła pandemia i formuła konkursu w 2020 roku został zmieniona tak, by mogli w niej wziąć udział nie tylko zgierscy inicjatorzy i inicjatorki. Był to gest wsparcia dla artystów, animatorów – osób związanych z kulturą, które wówczas z dnia na dzień stracili możliwość pracy. Oczywiście inicjatywy zrealizowane  zostały w formie online. Jednym z efektów jest m.in. piosenka o CKD tworzona wspólnie ze zgierskimi dziećmi.


Ostatni konkurs odbył się w 2021 roku a wśród inicjatyw znalazł się m.in. „Zgierski gazeciarz” czy gra miejska „Śledząc tkacza”. Rok 2022 to czas zmian w MOKu, które wzięły górę nad organizacją konkursu małych grantów. Szczęśliwie w tym czasie inicjatywy trafiły do statutu MOK, jako jednak z podstawowych działalności instytucji. Daje to gwarancję, że konkurs będzie organizowany już każdego roku. Planowany harmonogram:

22 maja – ogłoszenie o konkursie

04 czerwca – otwarte spotkanie ws. inicjatyw podczas święta miasta

20 czerwca – data zakończenia przyjmowania zgłoszeń

21 czerwca – ocena formalna zgłoszeń

22 -29 czerwca – posiedzenie kapituły konkursowej i wybór zwycięskich inicjatyw

do 30 czerwca – ogłoszenie o wynikach konkursu

17 lipca – 17 listopada – realizacja inicjatyw, przy czym 17.11.23 r. jest ostatnim dniem na dokonywanie operacji fiynansowych

Raport z realizacji inicjatywy – 20 dni roboczych od jej zakończenia (liczone od ostatniego dnia harmonogramu działań)


Koordynatorką konkursu ze strony MOKu jest w tym roku Danuta Miklaszewska (tel. 42 716 26 18 wew. 1, dmiklaszewska@starymlynzgierz.pl) i chętnie odpowie na wszystkie pytania. Do Państwa dyspozycji jest też dyrektorka, Karolina Miżyńska, tel. 503 124 638


DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Regulamin 
2) Karta zgłoszeniowa 
3) Klauzula informacyjna 
4) Obowiązek informacyjny - zgoda osoby niepełnoletnie 
5) Obowiązek informacyjny - zgoda osoby pełnoletnie 
6) Wykaz kosztów kwalifikowanych